byggi icon

🏠 >

, >

Vad Är En Trekammarbrunn & Vad Är Dess Funktion?

En trekammarbrunn är en effektiv lösning för hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet, där den spelar en avgörande roll i processen att separera och förbehandla avloppsvatten innan ytterligare rening.

Hur fungerar en trekammarbrunn?

En trekammarbrunn delar upp avloppsvattnet i tre sektioner eller kammare.

I den första kammaren samlas allt avloppsvatten; här sjunker tyngre material (som fekalier och matrester) till botten medan lättare material (såsom papper och vissa fetter) flyter till ytan.

Mellan dessa lager finns ett klart vattenlager som sedan förs vidare till den andra kammaren där processen upprepas för att ytterligare rena vattnet.

I den tredje och sista kammaren sker en slutgiltig separation innan det relativt rena vattnet leds vidare till en infiltrationsanläggning eller annan form av efterbehandling, där det genomgår ytterligare rening innan det släpps ut i naturen.

Denna process bidrar till att minska belastningen på lokala vattensystem och förhindrar förorening av grundvatten.

Infiltrationssystemet, som ofta följer efter en trekammarbrunn, består av en utläggning av vatten genom spridningsledningar som låter vattnet sippra genom lager av grus och sand, vilket ytterligare renar vattnet genom naturliga biologiska processer.

Detta system är särskilt effektivt eftersom det utnyttjar markens naturliga filtreringsförmåga samt mikroorganismerna i marken som bryter ner föroreningar.

Fördelar med en trekammarbrunn

 • Miljövänlig lösning: Trekammarbrunnen renar avloppsvattnet genom en naturlig process som minskar belastningen på lokala vattensystem.
 • Ekonomiskt effektiv: Installationen av en trekammarbrunn är ofta mindre kostsam jämfört med andra avancerade reningslösningar.
 • Lågt underhåll: Med regelbunden tömning och kontroll kräver trekammarbrunnen relativt lite underhåll.
 • Anpassningsbar: Kan anpassas för användning i områden utan tillgång till det kommunala avloppsnätet, vilket ger en flexibel lösning för avloppshantering.

Nackdelar med en trekammarbrunn

 • Begränsad rening: Medan den effektivt separerar fasta ämnen, kan den inte helt rena vattnet från kemiska eller mikrobiologiska föroreningar.
 • Kräver ytterligare rening: För att uppnå högre reningsnivåer krävs ytterligare reningssteg efter trekammarbrunnen, såsom infiltration eller markbädd.
 • Platskrävande: Reningssystemet tar upp mer utrymme jämfört med mer kompakta lösningar.
 • Tömning och underhåll: Regelbunden tömning är nödvändig för att förhindra överflöd och säkerställa korrekt funktion, vilket kan innebära extra kostnader.
Installera-en-trekammarbrunn

Vad är en slamavskiljare?

En slamavskiljare är en anordning som avskiljer fasta och flytande delar från avloppsvatten, vilket är ett första steg i avloppsvattnets rening.

Denna process är viktig eftersom den förhindrar att större, förorenande partiklar når och potentiellt blockerar de efterföljande reningsstegen.

Slamavskiljare finns i olika utföranden, men trekammarbrunnen är den vanligaste typen.

Skillnaden Mellan Trekammarbrunn och Tvåkammarbrunn

En tvåkammarbrunn är en enklare avloppslösning som kan vara tillräcklig för hushåll som endast genererar BDT-avloppsvatten (bad, disk, och tvätt).

Denna typ av brunn hanterar inte avloppsvatten från toaletter (svartvatten) och är därmed lämplig för fastigheter utan WC, där endast gråvatten produceras.

När WC inkluderas i hushållets avloppsvatten ökar behovet av effektivare rening avsevärt.

I dessa fall är trekammarbrunnen, som hanterar både svartvatten och gråvatten, en mer lämplig lösning.

De erbjuder bättre förutsättningar för rening och uppfyller de strängare miljökrav som ställs på avloppshantering idag. För ännu högre reningsgrad kan ytterligare reningssteg såsom minireningsverk, markbädd eller infiltrationsanläggning behövas, beroende på lokala markförhållanden och miljökrav.

Vilka typer av efterföljande rening finns det?

Efter det att avloppsvattnet har passerat genom en trekammarbrunn, där de största partiklarna och en del av föroreningarna har avskiljts, krävs ytterligare behandling för att ytterligare minska miljöpåverkan och skydda våra vattendrag.

Här går vi igenom två av de vanligaste metoderna för efterföljande rening: infiltration och markbäddar.

Trekammarbrunn med Infiltration

Infiltration är en process där det förbehandlade avloppsvattnet långsamt leds ut i marken för att naturligt renas ytterligare genom markens filtreringsförmåga och genom mikroorganismernas aktivitet.

Denna metod är lämplig där markförhållandena är gynnsamma, det vill säga där marken har god genomsläpplighet och förmåga att rena vattnet.

En infiltration kan konstrueras på olika sätt beroende på lokala förhållanden och utrymmesbehov.

Konstruktion: Vanligtvis består en infiltrationsanläggning av en fördelningsbrunn därifrån avloppsvattnet leds ut genom perforerade rör placerade i grus eller makadam. Detta lager hjälper till att sprida ut vattnet jämnt och ökar kontaktytan mellan vattnet och marken för effektivare rening.

Fördelar: Infiltration är en kostnadseffektiv och relativt enkel lösning som utnyttjar markens naturliga reningsprocesser. Det kräver minimalt med teknisk utrustning och underhåll.

Begränsningar: Metoden är inte lämplig för alla typer av mark. Tunga lerjordar eller områden med högt grundvattenstånd kan begränsa användbarheten av infiltration. Det är även viktigt att säkerställa att infiltrationsanläggningen inte ligger för nära dricksvattenbrunnar för att undvika kontaminering.

Trekammarbrunn med Markbädd

En markbädd är en konstruerad anläggning som likt infiltrationen använder sig av markens och mikroorganismernas förmåga att rena avloppsvattnet.

Skillnaden är att markbädden är en mer kontrollerad miljö, där förbehandlat avloppsvatten sprids i ett lager av sand eller annat granulärt material för att genomgå ytterligare rening.

Konstruktion: En markbädd består vanligtvis av en isolerad botten med ett dränerande lager av grus eller grovsand, ovanpå detta placeras ett fördelningsnät av rör som sprider ut det förbehandlade vattnet. Överst täcks markbädden med ytterligare ett lager av sand och jord där vegetation kan planteras.

Fördelar: Markbädden är en flexibel lösning som kan anpassas efter de specifika behoven och förutsättningarna på platsen. Den är effektiv för rening av avloppsvatten och minskar risken för förorening av grund- och ytvatten.

Begränsningar: Till skillnad från infiltration kräver markbäddar mer utrymme och initial investering. De kan också kräva mer underhåll, till exempel kontroll av fördelningsrören och ersättning av det filtrerande materialet efter många års användning.

Båda dessa metoder för efterföljande rening är effektiva när de är korrekt dimensionerade och installerade med hänsyn till de lokala mark- och miljöförhållandena.

Regelbundna inspektioner och underhåll är avgörande för att säkerställa att systemen fortsätter att fungera effektivt över tid.

Bra-trekammarbrunn-slamavskiljare

Skillnader Mellan Trekammarbrunn i Plast och Betong

När du väljer material för din trekammarbrunn står valet ofta mellan plast och betong.

Båda materialtyperna har sina för- och nackdelar baserat på hållbarhet, installation, underhåll och kostnad.

Trekammarbrunn i Plast

Fördelar:

 • Lättvikt: Plastbrunnar är betydligt lättare än betong, vilket underlättar transport och installation.
 • Korrosionsbeständighet: Plast är resistent mot korrosion från avloppsvatten, vilket kan förlänga brunnen livslängd.
 • Flexibilitet: Materialet är mer flexibelt, vilket kan vara fördelaktigt i områden med rörlig mark.

Nackdelar:

 • Hållbarhet: Även om plast är tåligt kan det vara mer utsatt för skador från hård hantering än betong.
 • Stabilitet: Lättviktskonstruktionen kan kräva extra förankring för att förhindra att brunnen flyttar sig.

Trekammarbrunn i Betong

Fördelar:

 • Hållbarhet: Betongbrunnar är extremt hållbara och tål hård användning under många år.
 • Stabilitet: Tack vare sin tyngd är betongbrunnar mer stabila och mindre benägna att röra på sig efter installationen.
 • Lastkapacitet: Kan hantera högre laster, vilket är en fördel vid djupare installationer.

Nackdelar:

 • Vikt: Betongbrunnar är mycket tyngre, vilket kan komplicera transport och installation.
 • Korrosionsrisk: Även om betong är hållbart, kan surt avloppsvatten på sikt erodera materialet om inte ytbehandling eller skyddsanordningar används.
 • Kostnad: Ofta dyrare i inköp jämfört med plast, både vad gäller materialet och installationen på grund av dess vikt.

Vid val av material för din trekammarbrunn bör du överväga dessa faktorer i förhållande till din specifika situation, inklusive markförhållanden, budget och förväntad livslängd.

Oavsett materialval är det viktigt att installationen utförs korrekt och i enlighet med gällande bestämmelser.

Vad Kostar Det Att Installera En Trekammarbrunn?

Att installera en trekammarbrunn är en viktig del av avloppshanteringen för hushåll utanför det kommunala avloppsnätet.

Kostnaden för denna installation kan variera beroende på flera faktorer, inklusive storleken på brunnen och den efterföljande reningen.

Här är en sammanfattning av de kostnader som är involverade i installationen av en trekammarbrunn med efterföljande rening genom en markbädd:

KomponentKostnad (SEK)
Trekammarbrunn25,000
Markbädd med infiltration20,000
Grävning och installation25,000
Total kostnad70,000

ROT-avdraget kan användas för att minska arbetskostnaden med upp till 30%, vilket gör investeringen mer överkomlig.

KomponentKostnad (SEK)ROT-avdrag
Trekammarbrunn25,000
Markbädd med infiltration20,000
Arbetskostnad (efter ROT)17,500-7,500
Total kostnad efter ROT62,500

Kostnad Vid Byte av Trekammarbrunn

Kostnaden för att byta ut en trekammarbrunn kan variera beroende på storlek, materialval och eventuella extra funktioner.

Exempel på Prissättning vid Byte

 • Plastbrunn för ett hushåll: 14,295 – 35,495 SEK
 • Större system med avancerade funktioner: 49,695 – 63,895 SEK

Dessa priser är indikativa och den slutliga kostnaden kan variera baserat på specifika behov och lokala förhållanden.

Att konsultera med en professionell installatör är avgörande för att få en korrekt uppskattning och för att säkerställa att den valda lösningen uppfyller både dina behov och lagkrav.

Vilken storlek på trekammarbrunnen är bäst för dig?

Storleken på en slamavskiljare, som en trekammarbrunn, beror främst på antalet personer i hushållet och typen av avloppsvatten som ska behandlas.

För ett hushåll med blandat avloppsvatten (inklusive bad-, disk-, tvätt- och toalettavlopp) rekommenderas en volym på cirka 2 kubikmeter (m³).

Detta dimensioneringskriterium gäller när brunnen ska hantera både svartvatten (från toaletter) och gråvatten (från hushållens övriga avloppsvatten).

Om brunnen endast ska ta emot BDT-avlopp (bad-, disk-, och tvättvatten), vilket innebär en lägre belastning av fast material, kan volymen vara mindre.

Vid tillämpning av kemisk fällning inom brunnen, vilket ytterligare rensar avloppsvattnet genom att avlägsna fosfor, ökas behovet av volym till minst 3 m³ per hushåll eller 1 m³ per vuxen person.

För enkel åtkomst för tömning och underhåll bör brunnen placeras så att den är lättillgänglig för slamsugningsfordon, och installationen bör alltid utföras av en sakkunnig.

Regler för Användning av Trekammarbrunn

Användning av en trekammarbrunn följer specifika regler för att säkerställa att avloppsvattnet behandlas på ett sätt som skyddar miljön.

I Sverige regleras detta enligt Miljöbalken, som ställer krav på att avloppsvatten från enskilda fastigheter ska renas tillräckligt för att inte bidra till övergödning av sjöar, hav, och vattendrag.

En trekammarbrunn får inte användas som den enda reningsprocessen; ytterligare behandling via exempelvis infiltration, markbädd eller andra reningsanläggningar är nödvändigt för att uppnå lagkrav på rening.

Installera-trekammarbrunn-som-enskilt-avlopp

Tömning av Trekammarbrunn

Tömning av en trekammarbrunn bör ske regelbundet, vanligtvis en gång per år, för att förhindra att systemet blir överbelastat med slam. Denna service utförs ofta av kommunen mot en avgift.

Tillgänglighet för slamsugningsfordon är avgörande för en smidig tömningsprocess, varför fastighetsägare bör se till att brunnslocket är lättåtkomligt och att det finns en tydlig väg för slambilens framfart.

Vid tömningen separeras bottenslam och flytslam från det mer klara vattnet, varpå det klara vattnet kan återföras till brunnen för att snabbt starta den mikrobiologiska nedbrytningsprocessen igen.

För att undvika dålig lukt i fastigheten efter tömning är det rekommenderat att hålla avluftningsventilerna öppna under processen.

Alternativ till Trekammarbrunn – Minireningsverk och Bioreningsverk

För att möta behovet av högre reningsgrad och effektivitet, har moderna alternativ som minireningsverk och bioreningsverk utvecklats.

Dessa system erbjuder avancerad reningsteknik som kan överträffa traditionella system i effektivitet och miljöpåverkan.

Minireningsverk kombinerar mekanisk, kemisk och biologisk rening i en kompakt enhet. De är utformade för att vara nedgrävda, vilket minimerar deras visuella påverkan, och de är lättillgängliga för underhåll och provtagning.

Genom att först avskilja slammet mekaniskt, följt av kemisk behandling för att reducera fosfor och avslutningsvis biologisk rening där bakterier bryter ner föroreningar, uppnår de en hög reningsgrad.

Bioreningsverk fungerar på ett liknande sätt men använder sig uteslutande av biologiska processer, med hjälp av växter och mikroorganismer för att rena vattnet utan tillsats av kemikalier.

Dessa system kan skapa nästan slutna ekosystem där naturliga processer bryter ner och renar avloppsvattnet, vilket ibland gör det möjligt att undvika tömning av slam helt.

Både minireningsverk och bioreningsverk erbjuder effektiva, miljövänliga alternativ till traditionella avloppssystem.

Deras förmåga att rena vattnet till en hög standard, inklusive avlägsnande av läkemedelsrester, gör dem till ett attraktivt val för enskilda fastigheter och mindre samhällen.

Skötsel av Trekammarbrunn med Infiltration

Att ha en trekammarbrunn innebär ett ansvar för både brunnen och det omgivande ekosystemet. Här följer några råd för att säkerställa att din trekammarbrunn fungerar effektivt och håller en lång livslängd.

Regelbundet Underhåll

 • Årlig Tömning: Det är viktigt att brunnen töms årligen för att förhindra ackumulering av slam som kan orsaka blockeringar eller överflöd. Tömningen hanteras vanligtvis av din kommun.
 • Kontrollera Infiltrationsförmågan: Om avloppsvattnet inte absorberas ordentligt i marken kan det bero på dåliga markförhållanden eller högt grundvattennivå. Detta kräver åtgärder som kan innebära en justering av markbädden eller infiltrationssystemet.
 • Inspektion för Påväxt: Kontrollera regelbundet fördelningsbrunnen för eventuell påväxt och rengör vid behov för att förhindra blockeringar i spridningsledningen.
 • Var Försiktig med Kemikalier: Undvik att hälla starka rengöringsmedel eller kemikalier i avloppet. Dessa kan skada de mikroorganismer som är viktiga för nedbrytningsprocessen i brunnen.
 • Undvik Att Spola Ner Olämpliga Ämnen: Läkemedel, lösningsmedel, färger, syror, och bekämpningsmedel kan försämra brunnen funktion och bör inte spolas ner. Läkemedel ska istället lämnas till apotek för säker hantering.

Förebygg Problem

 • Rätt Dimensionering: Se till att brunnen är dimensionerad för ditt hushålls behov. En överbelastad brunn kan leda till att nytt vatten inte behandlas effektivt och kan kräva tidigare tömning.
 • Täta Jordlager: Om din mark har dålig infiltration kan det krävas en omstrukturering eller komplettering av markbädden för bättre absorption.
 • Håll Koll på Grundvattennivån: Var medveten om eventuella förändringar i grundvattennivån, särskilt under regniga perioder eller snösmältning, då detta kan påverka reningsprocessen negativt.

Vid Tömning

 • Kontrollera Ventilation: Om det finns en påtaglig lukt från brunnen kan det vara ett tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska. Se till att ventilationsrören är fria och inte blockerade.
 • Fylla På Vatten Efter Tömning: För att säkerställa att avloppssystemet startar upp korrekt efter tömning bör brunnen fyllas upp med vatten. Detta hjälper till att snabbt återuppta den mikrobiologiska aktiviteten.

Säkerhetsåtgärder

 • Lås Brunnslocket: För att förhindra olyckor bör brunnslocket alltid vara låst eller säkrat så att barn och husdjur inte kan komma åt det. Även om tunga betonglock inte kräver låsning, är det en god idé att hålla dem säkrade.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att din trekammarbrunn och det efterföljande infiltrationssystemet fungerar effektivt och håller en lång tid, samtidigt som du bidrar till en bättre miljö.

Vanliga frågor och svar om trekammarbrunnar

Kan jag bygga en trekammarbrunn själv?

Det är möjligt att bygga en trekammarbrunn själv, men det kräver omfattande kunskaper inom avloppshantering, bygg- och miljölagstiftning. Det rekommenderas starkt att konsultera med eller anlita professionella för att säkerställa att installationen uppfyller alla tekniska och miljömässiga krav.

Hur vet jag om min trekammarbrunn fungerar korrekt?

För att avgöra om din trekammarbrunn fungerar korrekt bör du regelbundet kontrollera för tecken på överflöd, dålig lukt eller att avloppsvattnet inte rensas som det ska. Regelbundna inspektioner och underhåll av en professionell kan också hjälpa till att identifiera och åtgärda eventuella problem.

Behöver jag byta trekammarbrunn?

Byte av trekammarbrunn blir aktuellt när systemet inte längre kan renas effektivt, vid skador eller om det inte uppfyller gällande lagkrav. Livslängden för en trekammarbrunn kan variera, men med korrekt underhåll och skötsel kan den vara i många år.

Hur ofta ska en trekammarbrunn tömmas?

En trekammarbrunn bör tömmas minst en gång om året, men frekvensen kan variera beroende på användning och hushållets storlek. Regelbunden tömning förebygger överflöd och säkerställer att systemet fungerar effektivt.

Vilken trekammarbrunn är bäst?

Den bästa trekammarbrunnen är den som uppfyller ditt hushålls specifika behov, är tillverkad av hållbara material, och som har en design som underlättar effektiv rening och enkel underhåll. Det är viktigt att jämföra olika modeller och konsultera med experter för att hitta den lösning som passar bäst för din situation.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Innehållsförteckning

Fler Bygguider

kluckande-ljud-avlopp
VVS

Kluckar i Avlopp: Anledningar & Hur Du Fixar Det

Kluckande ljud i avloppet indikerar vanligtvis att ett hinder blockerar normalt vattenflöde, vilket skapar luftfickor som ger upphov till ljudet. Detta kan vara ett tecken på att avloppet håller på att täppas igen.