byggi icon

🏠 >

, >

Nackdelar Med Relining i Förhållande Till Stambyte

Relining kan initialt verka som en kostnadseffektiv och minimalt invasiv lösning, men det finns viktiga nackdelar att överväga, såsom potentiell begränsning i hållbarhet och komplexitet i tillämpningen.

Även om relining har blivit ett populärt alternativ för rörrenovering, särskilt i urban miljö där mindre störning är en fördel, är det viktigt att förstå metodens begränsningar och potentiella nackdelar.

Att ta ett informerat beslut om rörrenovering kräver kunskap om både fördelarna och nackdelarna med relining.

Huvudsakliga Nackdelar med Relining

Begränsad Hållbarhet Jämfört med Nyinstallation

Även om relining kan förlänga rörens livslängd, når den inte alltid samma hållbarhetsnivå som helt nya rörinstallationer.

Reliningmaterial kan vara känsliga för extremt tryck eller kemisk korrosion över tid, vilket kan leda till att de försämras snabbare än nya rör.

Komplexitet vid Allvarliga Skador

Relining är mest effektivt för att åtgärda mindre skador som sprickor eller mindre korrosion.

Vid allvarligare strukturella skador kan relining vara otillräckligt, och fullständigt rörbyte kan vara nödvändigt. Detta innebär att relining inte alltid är en möjlig lösning, särskilt om rören är kraftigt skadade.

Potentiella Kompromisser i Rörfunktion

Installation av en relining kan minska rörets interna diameter, vilket potentiellt kan påverka avloppets flödeskapacitet.

Detta är särskilt problematiskt i byggnader med hög belastning på avloppssystemet, där maximal flödeskapacitet är nödvändig.

Beroende av Rörets Initiala Skick

För att relining ska vara framgångsrikt måste de befintliga rören vara i tillräckligt gott skick för att stödja den nya inläggningen.

Om rören är för svaga, kan de inte stödja reliningmaterialen, vilket resulterar i misslyckad installation.

Kostnad och Tillgänglighet av Specialkompetens

Relining kräver specialutrustning och yrkesskicklighet, vilket kan göra tjänsten dyrare än traditionella metoder, särskilt om det finns få leverantörer som erbjuder denna tjänst i ditt område.

Dessutom kan kostnaden för arbete vara högt, beroende på projektets komplexitet och lokal tillgång på kvalificerade entreprenörer.

Störningar och Logistiska Utmaningar

Även om relining generellt sett är mindre störande än fullständiga rörbyten, kräver processen fortfarande betydande planering och tillgång till byggnaden.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att tillfälligt avbryta vattenanvändningen, vilket kan vara en betydande olägenhet.

Risk för Otillräcklig Reparation med Sprutrelining

Sprutrelining, där rörets insida täcks med en polyesterlösning, kan vara problematisk. Denna metod är inte alltid hållbar på sikt och bör ses som en temporär lösning snarare än en långsiktig åtgärd.

Den största nackdelen är att sprutrelining inte effektivt kan reparera större skador eller hål i rören. Om sprutrelining inte appliceras korrekt, kan det leda till att beläggningen lossnar, vilket resulterar i ytterligare underhåll och kostnader.

Problem med Installation av Strumpan vid Relining

Relining med strumpmetod, där en epoxidränkt strumpa används för att skapa en ny rörinteriör, kräver precis hantering och korrekt tryck under installationen.

Om tryckluften som används för att expandera strumpan stängs av för tidigt, eller om strumpan inte är korrekt placerad, kan det leda till att strumpan kollapsar eller säckar inuti det befintliga röret.

Detta kan kräva en omfattande och kostsam reparation där hela strumpan måste tas bort eller till och med ett fullständigt byte av rördelen.

Åtkomst och Modifieringar i Byggnader

För effektiv relining, särskilt i större fastigheter, kan det vara nödvändigt att skapa åtkomstpunkter på flera nivåer av byggnaden, som till exempel i källare och på tak. Detta kan innebära intrång i privatlivet för boende eller störningar i dagliga aktiviteter.

Vidare kan installationen kräva modifieringar i fastigheten, såsom att öppna väggar eller golv, vilket kan vara disruptivt och kostsamt.

Utmaningar med Komplexa Rörsystem

Rörsystem med flera böjar, grenanslutningar eller unika konfigurationer kan utgöra särskilda utmaningar för relining.

I vissa fall, såsom vid s-ningar eller sidodragningar, kan relining vara otillräckligt för att säkerställa god flödesdynamik och kan kräva ytterligare fysiska ingrepp i rörsystemet, vilket ökar både komplexitet och kostnad.

Hantering av Samlingsledningar

Relining av samlingsledningar, som ofta ligger under marken, kan kräva omfattande schaktarbeten för att nå dessa ledningar.

Detta är inte bara arbetsintensivt utan kan också leda till betydande störningar i byggnadens struktur och kräver ofta temporära men omfattande återställningsarbeten.

Begränsningar med Mindre Rör

Relining kan vara tekniskt svårt att genomföra på mycket små rör (mindre än 55 mm i diameter) på grund av begränsningarna i reliningmaterialens förmåga att anpassa sig och fungera effektivt i dessa små dimensioner.

Detta kan begränsa reliningens användbarhet i vissa äldre eller specialbyggda rörsystem.

Relining-eller-stambyte

Stambyte vs. Relining: Vad är det bästa alternativet?

När det kommer till underhåll av fastighetens rörsystem står många fastighetsägare inför valet mellan att genomföra ett fullständigt stambyte eller att välja relining.

Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar och valet beror starkt på specifika omständigheter och tillståndet på de befintliga rören.

Stambyte

Stambyte är en grundlig process där alla befintliga avloppsstammar helt tas bort och ersätts med nya rör.

Detta innefattar ofta omfattande byggnadsarbeten där väggar och golv öppnas för att ge tillgång till de gamla rören.

Process

 1. Borttagning av gamla rör: De befintliga rören bryts upp och tas bort, vilket kan vara en störande process.
 2. Installation av nya rör: Nya rör, ofta av moderna material som PVC eller gjutjärn, installeras.
 3. Återställning: De öppnade delarna av byggnaden återställs och våtrummen renoveras ofta i samband med stambytet.

Fördelar

 • Långsiktig lösning: Ett stambyte ger helt nya rör som kan ha en livslängd på upp till 60 år.
 • Ökar fastighetens värde: Nya rör och renoverade våtrum kan öka både standarden och värdet på fastigheten.
 • Förbättrad funktion: Nyinstallationen eliminerar befintliga problem helt och hållet.

Nackdelar

 • Hög kostnad: Stambyte är en dyr process på grund av omfattande arbete och materialkostnader.
 • Tidskrävande: Kan ta flera månader att slutföra.
 • Störande: Innebär omfattande byggnadsarbete och kan kräva att boende flyttar ut temporärt.

Relining

Relining innebär att man skapar nya rör inuti de befintliga rören genom att använda en speciell beläggning som härdar till ett nytt rörsystem.

Process

 1. Förberedelse: Rören spolas och rensas.
 2. Installation: En flexibel liner impregnerad med epoxy matas in och formas till rörens konturer med hjälp av tryckluft.
 3. Härdning: Epoxyn härdat, vilket bildar en ny rörstruktur inuti det gamla röret.

Fördelar

 • Mindre ingripande: Kräver inte öppning av väggar eller golv i samma omfattning som ett stambyte.
 • Kostnadseffektivt: Generellt billigare än ett stambyte eftersom mindre byggnadsarbete krävs.
 • Snabbare: Kan ofta genomföras på några dagar per lägenhet.

Nackdelar

 • Begränsningar i användning: Kan inte användas om rören är alltför skadade eller redan har blivit relinade.
 • Reducerad diameter: De nya rören blir något mindre i diameter.
 • Kortare livslängd: De relinade rören har en beräknad livslängd på upp till 40 år.’

Prisskillnader mellan Stambyte och Relining

Att välja mellan relining och stambyte innebär att överväga flera faktorer, inte minst kostnaden.

Skillnaderna i pris mellan dessa två metoder kan vara betydande, beroende på omfattningen av arbetet och storleken på fastigheten.

Kostnad för Relining

Relining är generellt sett ett mer kostnadseffektivt alternativ eftersom det kräver mindre arbete med byggnadens struktur och använder färre material.

Eftersom relining inte kräver att man river golv eller väggar för att komma åt rören, är störningarna i hemmet mindre och därmed också återställningskostnaderna.

 • Liten villa (100 kvm): 60,000 – 155,000 kronor
 • Medelstor villa (150 kvm): 125,000 – 230,000 kronor
 • Stor villa (200 kvm): 150,000 – 300,000 kronor

Dessa kostnader inkluderar att skapa nya rör inuti de befintliga rören utan att behöva utföra stora rivningsarbeten.

Kostnad för Stambyte

Stambytet innebär ett fullständigt utbyte av alla gamla rör, vilket kräver att golv och väggar öppnas. Detta är en mycket mer ingripande process som ofta leder till att kök, badrum och andra våtutrymmen behöver totalrenoveras.

Detta medför naturligtvis högre kostnader inte bara för själva rörbytet utan också för renovering och återställning av de berörda utrymmena.

 • Villa mellan 100 – 200 kvm: 300,000 – 600,000 kronor

Kostnaderna kan variera beroende på materialval, omfattningen av nödvändiga byggnadsarbeten, och villaens specifika layout och tillgänglighet.

Situationsberoende Val

Valet mellan relining och stambyte beror starkt på rörsystemets nuvarande skick och fastighetens framtidsplaner.

Om rören är i relativt gott skick och en snabb, mindre störande lösning är önskvärd, kan relining vara ett effektivt alternativ.

Om rören däremot är i mycket dåligt skick, eller om en omfattande renovering av våtrum planeras, kan ett stambyte vara en mer långsiktig och hållbar lösning.

Båda metoderna kräver noggrann övervägning av kostnader, tidsåtgång, och framtida underhållsbehov. Det är viktigt att samråda med experter och genomföra en grundlig rörinspektion för att fatta det bästa beslutet för din fastighet.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Innehållsförteckning

Fler Bygguider

kluckande-ljud-avlopp
VVS

Kluckar i Avlopp: Anledningar & Hur Du Fixar Det

Kluckande ljud i avloppet indikerar vanligtvis att ett hinder blockerar normalt vattenflöde, vilket skapar luftfickor som ger upphov till ljudet. Detta kan vara ett tecken på att avloppet håller på att täppas igen.