byggi icon

🏠 >

, >

Vad Kostar Slamsugning? (Prisguide 2024)

Genomsnittligt pris:

2 000 - 4 000 kronor

Priset för slamsugning varierar mellan 2 000 – 4 000 kronor för tömning av en septiktank.

Slamsugning är en kritisk tjänst för att hålla avloppssystem i toppskick och förhindra obehagliga dofter samt översvämningar.

Denna tjänst är avgörande för att säkerställa att ditt avlopp fungerar korrekt och för att undvika framtida problem som kan bli både kostsamma och störande.

Vad är Slamsugning och När Behövs Det?

Slamsugning innebär att man använder en specialbyggd bil utrustad med en kraftig pump för att tömma brunnar och tankar från avloppsslam och annat avfall.

Den här processen är essentiell för att hantera avfall på ett säkert och effektivt sätt, där avfallet sugs upp och transporteras till en avfallsanläggning för vidare behandling.

Kostnaden för Slamsugning

Slamsugning är en vital tjänst för underhåll av avloppssystem och priset kan variera beroende på flera faktorer. Nedan följer en översikt över kostnaderna för slamsugning av en septiktank, inkluderande ROT-avdrag:

Tömning septiktank (Kubikmeter)Kostnad inkl. ROT-avdrag
3 kubikmeter1 000 – 1 500 kr
4 kubikmeter1 200 – 1 700 kr
5 kubikmeter2 000 – 2 500 kr
6 kubikmeter2 400 – 2 900 kr
7 kubikmeter2 700 – 3 200 kr

Observera att dessa priser är uppskattningar baserade på data som Byggi har samlat in. Kostnaderna inkluderar framkörning, materialkostnad, drivmedel och andra relaterade utgifter.

Faktorer som Påverkar Priset på Slamsugning

Priset för slamsugning påverkas av flera olika faktorer:

Storlek och Kapacitet på Anläggningen

Priset för slamsugning beror starkt på storleken på din septiktank eller avloppsbrunn. Prissättningen sker ofta per kubikmeter, vilket innebär att ju större tank, desto högre blir kostnaden.

Detta återspeglas i de fasta prisintervallen baserade på tankens kapacitet:

 • 0–2,49 kubikmeter: Kostnader för ordinarie, extra, och jourtömning varierar, med en basavgift och ökade priser för akuta behov.
 • 2,5–4,49 kubikmeter: Priserna ökar proportionellt med tankens volym, vilket även gäller för jour och extratömningar.
 • 4,5–10 kubikmeter: Här ses den högsta prisstrukturen, vilket reflekterar ökade logistiska och arbetsmässiga krav.

Tidsfaktorer och Planering

Tidpunkten då tjänsten utförs har stor inverkan på priset. Att utföra slamsugning under ordinarie arbetstid är kostnadseffektivt, medan arbete under helger, kvällar och helgdagar leder till tilläggskostnader:

 • Jourtillägg: Specifika tillägg tillkommer för arbete utanför normala arbetstider, vilket kan vara betydligt högre än standardavgiften.
 • Planering: Om slamsugning krävs akut inom 24 timmar, kan kostnaderna skjuta i höjden på grund av den ökade pressen på resurser och personal.

Geografisk Påverkan

Ditt geografiska läge spelar också en roll i prissättningen.

Priser tenderar att vara högre i större städer på grund av högre driftkostnader, medan mindre städer och landsbygdsområden ofta har lägre avgifter.

Högre priser i städer reflekterar inte bara högre efterfrågan utan också ökad konkurrens, vilket kan leda till bättre service men högre kostnader.

Tilläggsavgifter

Diverse extra avgifter kan också tillkomma, vilket påverkar den totala kostnaden för slamsugning:

 • Extra slangdragning: Om avståndet som slangen behöver dras överstiger det vanliga, tillkommer avgifter per påbörjat 10-metersintervall.
 • Akuta och Extra Tömningar: Om du behöver en extra tömning eller en akut tömning inom en kort tidsram, kan detta medföra höga extraavgifter.
 • Bomkörningsavgift: Om tömning inte kan genomföras på grund av hinder vid anläggningen, debiteras en avgift.

Varför är Slamsugning Viktig?

Slamsugning är avgörande för att underhålla funktionaliteten i avloppssystem. Denna process hjälper till att tömma och rena tankar och brunnar från avfall och sediment som samlas över tid.

Regelbunden slamsugning förhindrar blockeringar i systemet, minskar risken för översvämningar och bidrar till en säkrare och hälsosammare miljö för både människor och natur.

När Behöver Man Genomföra Slamsugning?

Frekvensen för slamsugning beror på typen av anläggning och dess användning:

 • BDT-brunnar: Töms minst vartannat år för fritidsfastigheter och årligen för permanenta boenden.
 • Trekammarbrunnar: Behöver tömmas minst en gång per år för ett hushåll på fem personer, men frekvensen kan behöva ökas beroende på användning.
 • Slutna septiktankar: Töms vanligtvis vart tredje till femte år, men detta kan variera baserat på användningsintensitet.
 • Slutna spillvattentankar: Mindre tankar under tre kubikmeter bör tömmas sex gånger per år, medan större tankar behöver tömmas minst tolv gånger per år.
 • Minireningsverk: Rekommenderas att tömmas minst en gång per år, men detta kan variera beroende på storlek och tillverkare.

Måste Man Slamsuga?

Att undvika slamsugning kan leda till allvarliga konsekvenser. Om slam inte avlägsnas regelbundet från brunnar och tankar, kan det leda till blockeringar som i sin tur kan orsaka översvämningar och läckage.

Dessa läckage kan förorena miljön och orsaka skador på ekosystem och mänsklig hälsa.

Alternativ till Slamsugning

Om man vill undvika traditionell slamsugning finns det alternativa lösningar som kan övervägas:

 • Biologiska reningstankar: Dessa system behandlar avloppsvattnet på plats och omvandlar det till en renad vätska som kan återanvändas som gödningsmedel, vilket är idealiskt för fastigheter utanför det kommunala nätverket.
 • Torrtoaletter: Ett alternativ som inte kräver slamsugning och är lämpligt för områden utan tillgång till centraliserat avlopp.

Att välja rätt system kräver att man tar hänsyn till fastighetens specifika behov och förutsättningar. Det är viktigt att alltid välja en ansvarsfull lösning som minskar miljöpåverkan och skyddar både miljö och folkhälsa.

Behöver man Tillstånd för Slamsugning?

För att utföra slamsugning krävs oftast ett tillstånd. Detta tillstånd söks hos den lokala kommunen eller länsstyrelsen.

Det är viktigt att följa alla gällande regler och krav för att undvika miljörelaterade problem. Slamsugning utförs vanligen av specialiserade företag, som VVS- eller saneringsföretag, och ibland även av kommunala avfallsbolag.

Vanliga Frågor om Slamsugning

Hur ofta bör man slamsuga en septiktank?

En septiktank bör tömmas regelbundet, vanligtvis mellan vart tredje och femte år. Frekvensen kan dock behöva justeras beroende på användning och belastning på systemet.

Kan man utföra slamsugning själv?

Slamsugning kräver specialutrustning och teknisk expertis. Det rekommenderas starkt att anlita professionella tjänster för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert.

Vilka miljöaspekter bör man överväga vid slamsugning?

Det är viktigt att slamsugning hanteras på ett miljövänligt sätt. Välj leverantörer som följer miljölagstiftningen och som använder metoder för att minimera utsläpp och föroreningar.

Vad gör man om man inte kan slamsuga på grund av geografiskt läge?

För fastigheter i avlägsna eller svårtillgängliga områden kan alternativa lösningar som torrtoaletter eller biologiska reningsverk vara lämpliga. Dessa system kräver mindre eller ingen slamsugning.

Finns det några ekonomiska stöd för slamsugning?

I vissa fall kan husägare vara berättigade till bidrag eller subventioner för underhåll av avloppssystem, inklusive slamsugning. Kontakta din kommun för att få information om eventuella stöd som är tillgängliga.

Redo Att Få En Offertförfrågan För Ditt Projekt?

Svara på några snabba frågor om ditt projekt och bli matchad med lokala företag – helt gratis.

användare av byggi

Gör som 1000+ andra!

Varför du kan lita på Byggi

För att kunna ge dig de mest korrekta och aktuella kostnadsuppgifterna samlar vi in information från en mängd olika prisdatabaser, licensierade entreprenörer och branschexperter. Läs vår redaktionella process här.

Innehållsförteckning

Fler Prisguider För Ditt Nästa Projekt.

Spolbil-avloppsspolning-pris
VVS

Vad Kostar En Spolbil? (Prisguide 2024)

Kostnaden för att ta ut en spolbil ligger i genomsnitt mellan 1 500 och 3 000 kronor per tillfälle. Denna kostnad kan bli betydligt högre om det handlar om mer akuta lösningar.

Vad-kostar-relining-for-hemmet
VVS

Vad Kostar Relining? (Prisguide 2024)

Kostnaden för relining varierar beroende på flera faktorer men ligger vanligtvis mellan 60 000 och 150 000 kronor, men kan bli mer för större villor.